สมัครถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567
ณ ห้องแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
หรือทางออนไลน์ http://run.brr.ac.th/