:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
เมื่อระบบการศึกษาจะต้องได้รับการพัฒนาอย่างมาก!!!
งานแนะแนวย้ำ “ครูไทย” รับภาระหนักอึ้งเงินเดือนต่ำ [ไทยรัฐ : 15 มี.ค. 51 - 04:01]

ดร.อำรุง จันทวานิช เลขาธิการสภาการศึกษา เปิดเผยว่า สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้จัดทำรายงานสภาวะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ.2549 โดยวิเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษาจากรายงานของ UNESCO Institute for Statistics (UIS) พบว่า อัตราการเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาและประถมศึกษา ของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ดีมาก ระดับ ม.ต้น ไทยมีอัตราการเข้าเรียน ร้อยละ 89 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 79 ม.ปลาย มีอัตราการเข้าเรียนร้อยละ 65 สูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 51 ส่วนระดับอุดมศึกษา อัตรา ร้อยละ 41 ซึ่งเป็นอัตราที่ค่อนข้างดีเมื่อเปรียบเทียบกับภูมิภาคต่างๆ

เลขาธิการ กกศ. กล่าวต่อว่า คุณภาพการจัดการศึกษา ด้านความสำเร็จการศึกษา ประเทศไทยมีอัตราผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ม.ปลายร้อยละ 52.4 ระดับอุดมศึกษา ใน พ.ศ.2549 พบว่าร้อยละของประชากรอายุ 25-34 ปีของประเทศไทยที่สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาขึ้นไป มีอัตราดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ที่ร้อยละ 12, 13, 14.5, 14, และ 18 ตามลำดับ ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการประเมินของสถาบันส่งเสริมการ สอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พบว่า นักเรียนไทยมีความอ่อนด้อยเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ รวมทั้งประเทศในเอเชียด้วยกัน ทั้งในด้านการเรียนรู้ตามหลักสูตร โดยเฉพาะการอ่าน คณิตศาสตร์และการแก้ ปัญหา โดยนักเรียนไทยได้คะแนนอยู่ในกลุ่มต่ำ ในขณะที่เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง ได้คะแนนอยู่ในกลุ่มสูง สำหรับด้านการอ่าน พบว่าไทยมีทักษะด้านค้นหาสาระจากข้อความที่อ่านค่อนข้างต่ำกว่าด้านอื่นๆ
ดร.อำรุงกล่าวด้วยว่า สภาวการณ์ของครูไทยพบว่า ครูไทยต้องรับภาระหนักเมื่อเปรียบเทียบกับนานาชาติ ทั้งขนาดของชั้นเรียน จำนวนชั่วโมงการสอน ที่มากกว่านานาประเทศ อัตราเงินเดือนครูค่อนข้างต่ำ ปริมาณและคุณภาพครูที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้ ซึ่งจาก ผลการวิจัยพบว่า มีหลายประเทศต้องการเพิ่มจำนวนครู ในระดับประถมศึกษา แต่อีกหลายประเทศต้องการเน้นการพัฒนาคุณวุฒิครูมากกว่า สำหรับประเทศไทย ปัญหาครูอยู่ที่การกระจายครูไปตามโรงเรียน และท้องถิ่นต่างๆ ให้ได้ครูที่ดี มีคุณวุฒิ คุณภาพ และประสบการณ์ใกล้เคียงกัน.


Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< July 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional July 13 2024 18:21:21