:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
แข่งขันทักษะวิชาศิลปะ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ศิลปศึกษารายงานสรุปผลการแข่งขันทักษะวิชาศิลปศึกษา ในส่วนที่โรงเรียนเบญจมฯได้เป็นตัวแทนของ สพม.6 เข้าร่วมแข่งขันประกาศออกมาแล้ว ซึ่งกลุ่มสาระการศึกษาศิลปศึกษาโรงเรียนเบญจมฯได้รับเลือกจากระดับเขตเข้าร่วมแข่งขันมากถึง 20 ประเภท ผลการแข่งขันเป็นดังนี้


1. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 ได้คะแนน 84 คะแนน เหรียญทอง ลำดับที่ 6 นางสาวพรพรหม ประคองวงค์ศรี
2. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ได้คะแนน 78.5 คะแนน เหรียญ เงิน ลำดับที่ 21 เด็กหญิงธิติมา พึ่งพิทักษ์
3. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 ได้คะแนน 86 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 11 เด็กชายณัฐกิตต์ อรุณเจริญ
4. การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 ได้คะแนน 84 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 11 นายทัฐชาญรุจธ์ โชคศิริขวัญ
5. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 ได้คะแนน 69 คะแนน เหรียญ ทองแดง ลำดับที่ 24 เด็กหญิงพรสวรรค์ ญาณวโร
6. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ได้คะแนน 68.66 คะแนน เหรียญ ทองแดง ลำดับที่ 29 1. นางสาวพรพรหม ประคองวงค์ศรี
7. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 ได้คะแนน 81.33 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 12 ผู้แข่งขัน 1. นายณัฐพงศ์ รุ่งแสง 2. นายธนรัฐ เลิศพุทธรักษ์ 3. นายธนาทร จันทร 4. นายปรัชญา ดุลยสิทธิ์ 5. นายภาณุพันธ์ หงษ์ทอง 6. นายศิษร สุขใส

8. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 ได้คะแนน 71 เหรียญ เงิน ลำดับที่ 32 1. เด็กหญิงกชกร ครองสกุล 2. นายกฤต สิริปา 3. เด็กชายกัณเศรษฐ์ ศิริโสภาพงษ์ 4. นายกิตติพงษ์ ตัณฑิกุล 5. นายขุนพล สมจิตร 6. เด็กหญิงจิรรัตน์ จันทวงศ์ 7. เด็กชายฐิติกร โรยมณี 8. นายฐเดช วิภาสิริกร 9. นายธนรัฐ เลิศพุทธรักษ์ 10. นายธนากร จันทร 11. เด็กชายธัญนุทัศน์ รอดมั่นคง 12. นางสาวธัญสินี จิตมุ่ง 13. นายธีรพงค์ พูลผล 14. เด็กชายนพดล เสงี่ยมจิตต์ 15. เด็กชายนราธร แซ่กัว 16. นางสาวนฤมล กรเกษม
17. นางสาวนิลเนตร วาณิชวิวัฒน์ 18. เด็กหญิงประกายวรรณ พ่วงช่วงโชติ 19. นายปรัชญา ดุลยสิทธิ์ 20. นายพงศธร แจ่มกระจ่าง
21. นางสาวพรสิริ สุพรรณพงศ์ 22. เด็กหญิงพัชญาภัค ดวงแสง 23. นายพัชรพล ดีประเสริฐ 24. นายพัสสน เอื้อเฟื้อ 25. นายพีรพล แม่มะณี 26. นายภาณุพันธ์ หงษ์ทอง 27. เด็กชายมณฤทธิ์ ดีรอด 28. เด็กหญิงยอแสง เอื้อเฟื้อ 29. เด็กหญิงรินรดา วิชา 30. เด็กหญิงรุ่งไพลิน ลีฬหรัตนรักษ์ 31. เด็กชายวัชรพล แจ้งประจักษ์ 32. นางสาววิภาวรรณ แสงวิสูตร 33. เด็กชายศุภวิชญ์ รวยสูงเนิน 34. นายสรวิศ ผ่องศรี 35. นายสิงหวัชร์ ธรรมสาโร 36. นางสาวสิโรชา ชาวสวนแตง 37. นางสาวอัญญามณี ชลารักษ์ 38. นายเกียรติศักดิ์ พรมบุตร 39. นางสาวเมริกา เจริญรัตน์ 40. นางสาวเอเซีย บุญชูเชาว์

9. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้คะแนน 85.67 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 5 . นายณัฐวุฒิ เพ็ชรฟู
10. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 ได้คะแนน 91.33 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 6 . เด็กหญิงพรสวรรค์ ญาณวโร
11. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 คะแนน 85 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 17 . นางสาวมาริสา โอฬารรัตน์มณี
12. การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้คะแนน 88.67 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 9 . นายพัชรพล ดีประเสริฐ
13. การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 ได้คะแนน 86.33 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่4 . นายณัฐวุฒิ เพ็ชรฟู
14. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 ได้ เข้าร่วมแข่งขัน
15. การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 ได้คะแนน 91.67 คะแนน เหรียญทอง ลำดับที่ 6 1. นายกฤษณะ บุญมี 2. นางสาวกัญญ์วรา วัฒนะเวชศักดิ์ 3. นางสาวขวัญกมล ธนะพิรุฬห์ 4. นายขุนพล สมจิตร 5. นายคมสัน เป้าเปี่ยมทรัพย์ 6. นายชูเกียรติ พุธรักษา 7. นางสาวณัฐกมล โกสะรุทธะ 8. นายณัฐนนท์ รอดประสิทธ์ 9. นายณัฐนันท์ ตันวัฒนะ 10. นายณัฐวุฒิ เพรชฟู 11. นายธนกร ทองมณี 12. นางสาวธนทัด วรประสพ 13. นายธนวัฒน์ สรรพคุณ 14. นางสาวธิดารัตน์ อนุวงษ์ 15. นายธีรภัทร์ ตุลาพันธ์ 16. นายนราธร แซ่กัว 17. นายปฏิมาภรณ์ แก่นตัน 18. นายปราณนต์ คลังสุวรรณ 19. นางสาวปิยฉัตร จันทร์นอก 20. นายปุณยวัจน์ ปานหิรัญ 21. นางสาวพงลดา ไชยทะเศษฐ์ 22. นายพัชรพล ดีประเสริฐ 23. นางสาวพิชามญชุ์ ประดิษฐิ์ 24. นายพีรพล สร้อยถาวร
25. นายพุฒิพงษ์ วิเชียรน้อย 26. นางสาวภัทรกันย์ ยิ้มศิริ 27. นางสาวภานิณี ศิรารัตน์ 28. นางสาวมาริสา โอฬารรัตน์มณี 29. นางสาวรัญชนา มังกรงาม 30. นางสาววรรณวลี ศรีมาลา 31. นางสาวศศิภา อ่วมพันธุ์ 32. นางสาวศุภรัตติยา รุ่งสอาด 33. นางสาวสัตตกมล ปิ่นปรีชาชัย 34. นางสาวสายน้ำผึ้ง ตันสันเทียะ 35. นายสุนทร ฉ่ำสมบุญ 36. นางสาวสุนารี จอมคำ 37. นางสาวอรวรรณ อ๋องตั้ว 38. นางสาวอรอนงค์ เข็มทอง 39. นายเจษฎา แซ่เตีย 40. นางสาวเสาวลักษณ์ พงษ์ไม้

16. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 ได้คะแนน 80 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 21 ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงกฤติญา วราฐิติเดช 2. เด็กหญิงดารณี เอี่ยมทรัพย์ 3. เด็กชายธนวัฒน์ โสภิพงษ์ 4. เด็กชายนนทวัฒน์ สมชื่อ 5. เด็กชายปภังกร เอ้งฉ้วน 6. เด็กหญิงวชิรดา ลิมปนะวรรณกุล 7. เด็กหญิงศศิธร กลิ่นไม้ 8. เด็กชายเอกพจน์ อี้มัย

17. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 ได้คะแนน 84 คะแนน เหรียญทอง ลำดับที่ 11 ผู้เข้าแข่งขัน 1. นายกฤษดา เถกิงเกียรติ 2. นางสาวชลิตา คำศิริ 3. นายณัฐพล อินฉาย 4. นายตติพล กลั่นดาวลอย 5. นางสาวพิมพ์ประภา สังข์ทอง 6. นายรัชฎากร พรหมนา 7. นายศุภกฤต ปั้นเทียม 8. นางสาวอภิญญา รุ่งเรืองทรัพย์อนันต์ 9. นางสาวอาภาภัทร กระแสร์สุนทร 10. นางสาวเมริกา เจริญรัตน์

18. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 ได้คะแนน 71 คะแนน เหรียญ เงิน ลำดับที่ 40 ผู้เข้าร่วมแข่งขัน 1. เด็กหญิงกำไรทอง เสมา 2. นางสาววชิราภรณ์ พรหมเจริญ 3. นางสาววันชนนี รสทอง 4. นางสาวสมิตานัน จินพละ 5. นางสาวสุกัญญา พรมจันทร์ 6. นางสาวอาทิมา สมท่า 7. นางสาวเจนจิรา สอนสมนึก 8. นางสาวเพชรพนัส พ่วงพันธ์ 9. นางสาวเยาวมาลย์ สุดสงสาร

19. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 ได้คะแนน 75 เหรียญเงิน ลำดับที่ 19 ผู้เข้าแข่งขัน 1. เด็กหญิงฉันชนก เชื้อสกล 2. เด็กหญิงชฎารัตน์ บุญเฉลิมชัย 3. เด็กหญิงชนรดา เชาว์ดี 4. เด็กหญิงนพวรรณ ป้อมถาวร 5. เด็กหญิงพรรณพิจิตร เตียงหงษากุล 6. เด็กหญิงภัทราวดี กรเกษม 7. เด็กหญิงภาณิกา ยงศิริ 8. เด็กหญิงภาณิศา ยงศิริ 9. เด็กหญิงลลิดา จันทร์สุกรี 10. เด็กหญิงสุปรียา แย้มเกษร 11. เด็กหญิงอภิชญา ลายวิเศษกุล 12. เด็กหญิงอุไรวรรณ ยิ้มเจริญ

20. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 ได้คะแนน 85 คะแนน เหรียญ ทอง ลำดับที่ 5 ผู้เข้าแข่งขัน 1. นางสาวกรวี ถีระพงษ์ 2. นางสาวจันทิมันตุ์ วรรณประเวศ 3. นางสาวรัตติวัลย์ เจนวงศาธนรัตน์ 4. นางสาวรามาวดี โกปลด 5. นางสาวสิริยากร ชูโชติ 6. นางสาวอัญญาวี บุญยะสิทธิ์ 7. นางสาวอัปสรศิริ บุญครองสุข 8. นางสาวอินทุอร ถีระพงษ์
Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< February 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29      

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional February 29 2024 04:36:31