:: ผู้อำนวยการโรงเรียน ::

นายชัชชัย พุทธสุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
About BRR
 ภูมิหลัง
 ผู้บริหารโรงเรียน
 เป้าพัฒนาโรงเรียน
 อาณาเขตของเบญจมฯ
 แผนที่ที่ตั้งโรงเรียน
 ทำเนียบผู้บริหาร
 ทำเนียบครู
 กรรมการสถานศึกษา
 ทำเนียบประธานนักเรียน
 สถานที่
 เบญจมฯศูนย์บางเตย
 ข้อมูลการติดต่อ
Graphical counter
from SEP 2550
Truehits stat
Counter Map
Locations of visitors to this page
รับรางวัล โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช
News โรงเรียนของเราได้รับพระราชทานรางวัลบัณณาสสมโภช เป็นครั้งที่ 2 จากโครงการระยะที่ 3 ปีพุทธศักราช 2558 (เริ่มเข้าร่วมโครงการในระยะที่ 2 เมื่อปี พุทธศักราช 2553) ด้านการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อนำร่องการ ปฎิรูปการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับมัธยมศึกษา เมื่อวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.56 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยมีนายสุทนต์ พรหมนิยม รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนอำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยครูจิรวรรณ วิรัชกุล หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ ครูเกียรติศักดิ์ มั่นจิตร หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์ ครูชูชาติ แพน้อย ครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน เข้ารับพระราชทานรางวัลในครั้งนี้

ที่มาของโครงการฯ

..........ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับพัฒนาการอันมั่นคงและยั่งยืนในทุกมิติของ ประเทศ การสร้างความสามารถดังกล่าวจะต้องเริ่มต้นวางรากฐานตั้งแต่ระดับเยาวชนในโรงเรียนและดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนเยาวชน เหล่านี้เติบโตถึงวัยที่จะประกอบอาชีพบนความคาดหวังว่าจะปลูกฝังเยาวชนเหล่านี้ให้เห็นความสำคัญและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้ความเข้าใจทางวิทยาศาสตร์เพียงพอที่จะดำเนินชีวิตได้อย่างเท่าทันกับความก้าวหน้าทาง วิทยาการ สามารถเลือกดำเนินชีวิตได้อย่างมีเหตุผลด้วยกระบวนการคิดและตัดสินใจอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งในที่สุดแล้วจะส่งผลให้ เกิดคนรุ่นใหม่ที่จะมีศักยภาพ ในการนำพาประชาชาติไทยให้ก้าวสู่อนาคตพร้อมกับประชาคมโลกได้อย่างสมสมัยและมีศักดิ์ศรี

..........เพื่อที่จะไปสู่จุดมุ่งหมายนั้นจะต้องมีการดำเนินการเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้ และฝึกฝนการใช้ทักษะกระบวน การทางวิทยาศาสตร์เพื่อให้คิดเป็น ทำเป็นและสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาเพราะทักษะกระบวนการดังกล่าวจะช่วย บ่มเพาะให้เยาวชนเป็นคนมีเหตุมีผล รู้จักการค้นคว้า รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างเหมาะสม ทันสมัย และทันท่วงที เพื่อนำมา ประยุกต์ใช้ในการแสวงหาทางเลือก ตัดสินใจ หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชีวิตประจำวัน

..........การสร้างความสามารถทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มิได้อยู่เพียงการเรียนการสอนในห้องเรียนเท่านั้นแต่ยัง หมายรวมถึงกิจกรรมต่างๆ ทางคณิตศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ที่เพียงพอและเหมาะสม โรงเรียนที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมกิจกรรม ทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยวางรากฐานความคิดทางวิทยาศาสตร์ที่ดีให้แก่เยาวชน การส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวของโรงเรียนควรทำอย่างต่อเนื่องและในทุกระดับของการศึกษา เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่นักเรียนมากที่สุด และยังเป็นการเสริมสร้างคุณภาพให้กับการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ยิ่งๆ ขึ้นไป นอกจากนั้น ปัจจัยสำคัญอีกด้านของสัมฤทธิผลใน การส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ก็คือการเพิ่มขีดความสามารถของครู ผู้สอนให้สามารถจัดการเรียนการสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของตัวครูเองเพื่อให้ เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีดังกล่าว รวมทั้งกระตุ้นให้ครูพัฒนารูปแบบและกิจกรรมการเรียนการสอนที่ทั้งสอดคล้อง เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการที่มีความเคลื่อนไหว ตลอดเวลา โดยวิธีให้ทั้งนักเรียนและครูได้ปฏิบัติการและเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียน สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองจากการสืบค้นและจากการค้นคว้าทดลองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน

..........จากแนวคิดดังกล่าวทั้งหมดนี้ทำให้เกิด “โครงการรางวัลบัณณาสสมโภชซึ่งจะเน้นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียน การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ในทุกระดับของแต่ละสถานศึกษาที่เข้าร่วมในโครงการ โดยใช้วิธีการ Whole School Approach เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของทั้งครูและ นักเรียนในสถานศึกษานั้นๆ โดยอาศัยกิจกรรมเป็น สื่อกลางให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาจากระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และขยายผลเป็นระดับ ประเทศต่อไป

วัตถุประสงค์

1.ปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมเยาวชนให้มีความรักและสนใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างลักษณะนิสัยให้นักเรียนมีความสนใจ รู้จัก
คิดอย่างมีเหตุมีผล รู้จักการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต
2.ปลูกฝังลักษณะนิสัยให้นักเรียนรักการศึกษา ค้นคว้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาของตนเองและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
3.ส่งเสริมการทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้และทักษะพื้นฐานทาง วิทยาศาสตร์ มีทัศนคติ กระบวนการคิดและการทำงานเชิงวิทยาศาสตร์
4.เพิ่มขีดความสามารถของครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ให้สามารถสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของตนเองจากการสอนแบบนี้
5.เพื่อเตรียมทรัพยากรบุคคลของประเทศตั้งแต่วัยเยาว์ให้มีความสนใจและมีความรู้ความเข้าใจและความคิดในด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีอย่างแท้จริง
6.เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนากิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมกับท้องถิ่นและภูมิภาค

ข้อมูลโครงการจาก http://www.bannasa.sc.chula.ac.th/project.html

Comments
No Comments have been Posted.
Post Comment
Please Login to Post a Comment.
Events
<< May 2024 >>
Mo Tu We Th Fr Sa Su
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

No events.

BRR facebook
เอกสาร/ข้อมูล

คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (คลิก)

คู่มือนักเรียน
ผู้ปกครองและครู ปีการศึกษา 2566(คลิก)


ใบลากิจ/ลาป่วย (คลิก)

แบบฟอร์มแผนการจัดการเรียนรู้(คลิก)


แบบฟอร์มงานการเงิน (คลิก)


รายงานการประเมินตนเอง (SAR) โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ ปีการศึกษา 2565 (คลิก)

เอกสารรายงานการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (พ.ศ.2559-2563) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ (คลิก)

ค้นหาภายในเว็บ BRR
บทความใน BRR
คำถามที่ถามบ่อย
Communicate
เบญจมราชรังสฤษฎิ์
โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานบุคลากร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
งานสารสนเทศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯศิลปะ
กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระย่อยฯคอมพิวเตอร์
IEP
งานแนะแนว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
เพจสภานักเรียน
To be number one brr
กองร้อยพิเศษเบญจมราชรังสฤษฏิ์
นักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
ห้องเรียนสีเขียว โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
AV BEN Studio
TYC ตลาดบ้านใหม่
TYC ตลาดบ้านสุขสำราญ

OK-Blog ครูณรงค์

จังหวัดฉะเชิงเทรา
Web Site in BRR
เว็บไซต์ดั้งเดิม 2550

ALUMNA WEB
เฟซบุ๊คสมาคมศิษย์เก่า
เผยแพร่งาน

เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(ชุดฝึกทักษะปฏิบัติรำโทน)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัมพวรรณ์ เพียรพิจิตร(ชีววิทยา)
เอกสารครูพิมพ์วดี จันทรโกศล(นาฏศิลป์)
เอกสารครูอัจฉรัตน์ ยืนนาน(เคมี)
เอกสารครูสุริยา ช้างพลายแก้ว(สังคมศึกษา)
เอกสารครูฉัตรฐพร ศิริวัน(เคมี)
เอกสารครูรัชดาวรรณ์ จริยาวัตรโสภณ(ระบบนิเวศ)
เอกสารครูเพ็ญนภา ทองดี(วงจรไฟฟ้าเบื้องต้น)
เอกสารครูอดุลย์ วิริยาพันธ์(ภาษาไทย)
เว็บเรียนรู้
ศูนย์การเรียนชีววิทยา
บทเรียนออนไลน์​ เรื่อง​ เครื่องดนตรีไทยและวงดนตรีไทย​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 4​ จัดทำโดย​ ครูปพิชญา​ อ่อนสำลี​ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
..:: L-AMANT by HaYaLeT Valid XHTML 1.0 TransitionalValid XHTML 1.0 Transitional May 19 2024 09:34:51